INFORMACJE PODSTAWOWE
 • Dane teleadresowe
 • Działalność spółki
 • Regulamin spółki
  WŁADZE, STRUKTURA, FINANSE
 • Struktura i organy spółki
 • Majątek spółki
 • Plan inwestycyjny
  KLIENCI I DOSTAWCY
 • Świadczone usługi
 • Jakość wody
 • Ogłoszenia przetargowe
 • Formularz kontaktowy
  O BIULETYNIE
 • Redakcja i rejestr zmian
 • Instrukcja obsługi
 • Polityka cookies
 • Statystyki oglądalności
W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2002 r. ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), przedstawiamy Państwu poniższy Biuletyn Informacji Publicznej w postaci wydzielonej części naszego serwisu internetowego zawierającej treści wymagane dla gminnych jednostek administracji samorządowej.


Dane teleadresowe

NAZWA I SIEDZIBA SPÓŁKI
Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" Sp. z o.o.
48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2
DANE REJESTROWE
REGON: 530603981
NIP: 753-000-07-73
KRS: 0000136443 - Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydz. Gosp.

rachunki bankowe:
ING BSK o/Nysa 74 1050 1490 1000 0005 0296 1972
PeKaO Bank PeKaO SA 69 1240 1675 1111 0000 2674 6823
GODZINY URZĘDOWANIA
godziny pracy w biurach spółki: 7.00 - 15.00
od 3 listopada 2017r.kasa czynna: 11.00 - 14.00
pogotowie wodno-kanalizacyjne: 24 godz., 7 dni w tygodniu
DANE KONTAKTOWE
telefony: (centrala) 77 433 43 16, 77 433 35 28
telefax: 77 433 29 56
e-mail: sekretariat@wikakwa.pl
strona www: wikakwa.pl

pozostałe informacje w zakładce KONTAKT w serwisie głównym.

Działalność Spółki

 1. Produkcja wody
 2. Rozdział wody
  • sieci wodociągowe
  • przyłącza wodociągowe w części stanowiącej własność Spółki
  • hydrofornie strefowe
 3. Odbiór ścieków
  • sieci kanalizacji sanitarnej i przepompownie ścieków
  • sieci kanalizacji ogólnospławnej
 4. Oczyszczanie ścieków
 5. Zarząd i eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej na podstawie umowy z Urzędem Miejskim w Nysie – właścicielem sieci
 6. Usługi laboratoryjne w zakresie badania wody i ścieków

Regulamin Spółki


Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 95 – 6606 – poz. 2782 2782 Uchwała Nr LVI/916/06 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858),

Rada Miejska w Nysie uchwala Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w następującym brzmieniu: Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych na terenie Gminy Nysa przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne: Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Spółka z o.o. w Nysie, zwane dalej Spółką.

§ 2.1. Ilekroć w Regulaminie używa się określenia ustawa należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ). 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1/ sieć wodociągowa i kanalizacyjna Spółki – sieć będąca jej własnością lub będąca w dyspozycji Spółki na podstawie umowy cywilno – prawnej, 2/opłata dodatkowa – jest to ekwiwalent świadczony przez dostawcę ścieków na pokrycie kosztów związanych z doczyszczeniem ścieków, których wskaźnik zanieczyszczenia przekracza warunki określone w umowie, ale mieści się w technicznych i technologicznych możliwościach Spółki, 3/ Odbiorca – osoba korzystająca z usług wodociągowo – kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy zawartej ze Spółką. 3. Pozostałe pojęcia użyte w Regulaminie, takie jak: przyłącze wodociągowe i przyłącze kanalizacyjne, zdefiniowane są w art. 2 ustawy.

§ 3. Spółka wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją Zarządu Miejskiego w Nysie z dnia 1 sierpnia 2002 r. znak GKM/GK/7016/1/15/02.

§ 4. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy.

§ 5. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem. Rozdział II Minimalny poziom świadczonych przez Spółkę usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 6.1. Ciśnienie wody na przyłączu wodociągowym, mierzone na zaworze przy wodomierzu głównym nie może być niższe niż 0,18 MPa lub niższe jak w wydanych warunkach technicznych. 2. Maksymalne ciśnienie wody nie może być wyższe niż 0,6 MPa mierzone na zaworze przy wodomierzu głównym. 3. Spółka zapewnia odpowiedni poziom obsługi techniczno – eksploatacyjnej przyłączy. 4. Integralną częścią umów z dostawcą ścieków wprowadzającym ścieki przemysłowe, są dodatkowe umowy dotyczące dopuszczalnych warunków i stężeń zanieczyszczeń, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzone do sieci kanalizacyjnej oraz wysokości opłat dodatkowych i kar za przekroczenia ww. warunków.

§ 7. W umowie dodatkowej, dotyczącej odprowadzania ścieków przemysłowych, Spółka uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, wydanego na podstawie art. 11 ustawy.

§ 8. Spółka jest zobowiązana do informowania Burmistrza Nysy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku do wniosku o zatwierdzenie taryf oraz w załączniku do sprawozdania rocznego z działalności Spółki.

§ 9. Spółka ma obowiązek realizować dostawę wody i odbiór ścieków na warunkach określonych w art. 5 ustawy. Rozdział III Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami

§10.1. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków. 2. Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia, określone w art. 6 ust. 3 ustawy oraz wskazywać miejsce publikacji Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§ 11.1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony. 2. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania w przypadkach, określonych przepisami Kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy. 3. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie i na skutek odstąpienia Spółki od umowy z powodu utraty przez Odbiorcę tytułu prawnego do nieruchomości. 4. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Spółkę środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 12.1. Odbiorca składa do Spółki pisemny wniosek o zawarcie umowy w terminie określonym w warunkach technicznych przyłączenia, a w przypadku zmiany Odbiorcy bez konieczności zmiany pozostałych warunków świadczenia usług, niezwłocznie po jej wystąpieniu. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego następuje po złożeniu przez Odbiorcę wniosku o zawarcie umowy. 2. Spółka w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada Odbiorcy do podpisu projekt umowy. 3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku składania przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego wniosku o zawarcie umów z osobami korzystającymi z lokali. Wniosek taki winien zawierać wówczas w szczególności: a/ określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem, b/ oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Spółki dodatkowych opłat, c/ schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.

§ 13. Spółka ma prawo wypowiedzieć umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla poszczególnych Odbiorców usług w tym budynku, w terminie określonym w umowie.

§ 14. Spółka może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług. Rozdział IV Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 15. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Spółkę z Odbiorcami w trybie art. 26 ust. 1 ustawy.

§ 16.1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Spółkę jest faktura. 2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami są osoby korzystające z poszczególnych lokali, Spółka wystawia faktury osobom korzystającym z lokali oraz odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku na różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy lokalowych oraz przy innych punktach czerpalnych.

§ 17. W przypadku awarii wodomierza innego niż wodomierz główny za okres objęty awarią stosuje się średnie zużycie z ostatnich 6 miesięcy przed awarią lub w analogicznym okresie odczytowym roku poprzedniego.

§ 18. Spółka ustala w umowie zasady obciążania dostawcy ścieków kosztami wykonanych przez siebie kontroli i analiz, jeżeli zostanie stwierdzone nieprawidłowe eksploatowanie instalacji kanalizacyjnej lub urządzeń podczyszczających, a także gdy ścieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej przekraczają warunki dopuszczalne.

§ 19.1. Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat. 2. Spółka obowiązana jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji faktury poinformować pisemnie Odbiorcę o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 20. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Rozdział V Warunki przyłączenia do sieci

§ 21. Procedura przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie. 2. Spółka po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości w terminie do 21 dni od otrzymania wniosku. 3. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może wystąpić osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci. 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien w szczególności zawierać: a/ dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy, b/ adres podłączanej nieruchomości, c/ rodzaj przyłącza (wodociągowe, kanalizacyjne), d/ formę, termin i sposób płatności za podłączenie przez Spółkę, e/ dane wykonawcy, f/ datę i podpis wnioskodawcy. 5. Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza: a/ dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości, b/ aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 22.1. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich wydania. 2. Warunki przyłączenia określają w szczególności: a/ miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy, b/ maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody, c/ miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków, d/ dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków, e/ granicę własności i granicę eksploatacji, f/ sposób odbioru przyłącza, g/ zakres operatu geodezyjnego.

§ 23. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej ze Spółką w terminie 21 dni od otrzymania dokumentacji oraz pisemne zlecenie wykonania robót określające w szczególności: a/ zakres prac budowlano – montażowych i odbiorowych wykonanych przez strony, b/ terminy realizacji budowy przyłącza i niezbędnych prób, c/ ceny usługi, d/ warunki płatności. Rozdział VI Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych

§ 24. Informacje dotyczące dostępności do usług wodociągowo – kanalizacyjnych potencjalni Odbiorcy tych usług mogą uzyskać: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 95 – 6607 – poz. 2782 1) w Urzędzie Miejskim w Nysie, który udostępnia do wglądu: a/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa, b/ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, c/ Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, d/ warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę; 2) w siedzibie Spółki, które udostępnia do wglądu: a/ wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń Spółki, b/ Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§ 25. Spółka może przyjmować na swój stan majątkowy urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne pod warunkiem, że stan techniczny urządzeń nie budzi zastrzeżeń oraz sytuacja finansowa Spółki pozwoli powiększać stan majątkowy. Dopuszcza się eksploatację urządzeń obcych – szczegóły należy określić w umowie o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Rozdział VII Sposób dokonywania odbioru przez Spółkę wykonanego przyłącza

§ 26.1. Przed podpisaniem umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków Spółka dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych. 2.Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokółu odbioru technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia. 3. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać: a/ datę odbioru, b/ przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości, c/ rodzaj odprowadzanych ścieków do przyłącza kanalizacyjnego, d/ skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika, e/ adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie, f/ podpisy członków komisji. 4. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy. 5. Spółka rozpoczyna dostawę wody lub odprowadzanie ścieków nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy lub w terminie uzgodnionym z Odbiorcą. Rozdział VIII Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 27. Spółka ma prawo wstrzymać lub ograniczyć dostawę wody bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców w przypadku: a/ braku wody na ujęciu, b/ zanieczyszczenia wody na ujęciu w rozmiarze niebezpiecznym dla zdrowia, c/ przerwy w dostawie energii elektrycznej.

§ 28. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Spółka powinna poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 2 dni przed ich planowanym terminem.

§ 29. W razie przerwy w dostawie wody wynikającej z awarii urządzeń wodociągowych przekraczającej 12 godzin, Spółka powinna zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorców o jego lokalizacji.

§ 30. Spółka może wstrzymać dostawę wody lub odbiór ścieków w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy. Rozdział IX Standardy obsługi odbiorców, sposób załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 31. Spółka winna zapewnić Odbiorcom należyty poziom usługi a szczególnie winna wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.

§ 32. Spółka zobowiązana jest do udzielania na życzenie klienta lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim informacji taryfowych.

§ 33.1. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z Regulaminem lub przerw w dostawach wody powodujących powstanie szkody u Odbiorcy, Odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie 7 dni od dnia zaistnienia nieprawidłowości świadczenia usług. 2. Reklamacja powinna zawierać: a/ imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy, b/ przedmiot reklamacji, c/ przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, d/ zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie, e/ numer i datę umowy, f/ podpis Odbiorcy. 3. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w zeszycie reklamacji Spółki. 4. Spółka rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. W przypadku gdy zajdzie konieczność w celu rozpatrzenia reklamacji przeprowadzenia dodatkowych analiz laboratoryjnych czy też technicznych, termin ten ulega przedłużeniu o czas przeprowadzenia wspomnianych wyżej czynności. O fakcie tym Odbiorca zostanie poinformowany odrębnym pismem. 5. Spółka udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. 6. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie. 7. W przypadku uwzględnienia reklamacji Spółka powiadamia Odbiorcę o wyniku rozpatrzenia, a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego odszkodowania. 8. Zaliczenie odszkodowania w poczet przyszłych należności może nastąpić jedynie za zgodą Odbiorcy usługi.

§ 34. W przypadku stwierdzenia przez Spółkę lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody,Odbiorcy przysługuje upust na zasadach określonych w umowie. Rozdział X Obowiązki Odbiorcy

§ 35.1.Odbiorca winien zabezpieczyć wodomierze i urządzenia pomiarowe przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur oraz przed dostępem osób nieuprawnionych, a także zapewnić prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 95 – 6608 – poz. 2782 2. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej Odbiorcy i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża Odbiorcę.

§ 36. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego pisemnego powiadamiania o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomby.

§ 37. Odbiorca zobowiązany jest do powiadamiania Spółki o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

§ 38. Odbiorca winien powiadomić Spółkę o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 39. Dostarczający ścieki zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Spółki o zrzutach awaryjnych lub zmianie ilości i jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

§ 40. Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§ 41. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Spółkę oraz nieutrudniający działalności Spółce, a w szczególności do: 1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, 2) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami, 3) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej, 4) poinformowania Spółki o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków, 5) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

§ 42. Odbiorcy usług zabrania się w szczególności: 1/ poboru wody przed wodomierzem, 2/ dokonywania na przyłączach działań innych niż zamykanie lub otwieranie zaworu głównego za wodomierzem w sytuacjach uzasadnionych, 3/ przemieszczania wodomierza, zakłócania jego funkcjonowania, zrywania plomb i osłon, 4/ wylewania do instalacji substancji o składzie i stężeniu przekraczającym obowiązujące normy. Rozdział XI Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 43. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci wodociągowej będącej w posiadaniu Spółki są: a) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie i jednostki przez nią zadysponowane, b) Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Nysa.

§ 44. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci wodociągowej będącej w posiadaniu Spółki dokonywany jest w miejscach uzgodnionych ze Spółką, a przede wszystkim z hydrantów zamontowanych na tej sieci.

§ 45. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie oraz jednostki OSP Gminy Nysa zobowiązane są do: a) powiadomienia Spółki o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, b) przekazywania raportów o ilości pobranej wody przez jednostki gaśnicze do Komórki Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nysa w Urzędzie Miejskim.

§ 46. Komórka Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nysa w Urzędzie Miejskim zobowiązana jest do informowania Spółki o ilości pobranej wody na cele przeciwpożarowe przez uprawnionych, wymienionych w § 43, za każdy miesiąc, w terminie do 5 – go dnia następnego miesiąca. Rozdział XII Postanowienia końcowe

§ 47. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy. § 48. Spółka zobowiązana jest do bezpłatnego dostarczania niniejszego Regulaminu odbiorcom jej usług – na żądanie.

§ 49. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr LXII/794/2002 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 września 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§ 50. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 51. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Szlempo Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 95 – 6609 – poz. 2782Struktura i organy Spółki

STATUS PRAWNY
Status prawny: Zakład użyteczności publicznej - branża wodociągowo-kanalizacyjna - powołany przez Gminę Nysa, która posiada 100% udziałów.
Struktura własnościowa: Własność komunalna
Organizacja: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedmiot działalności: Stanowi działalność gospodarcza polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i zbiorowym dostarczaniu wody oraz zbiorowym odprowadzeniu i oczyszczaniu ścieków na terenie Gminy Nysa.
ZARZĄD
Prezes Zarządu - mgr Edyta Peikert
Dyrektor Naczelny - inż. Zdzisław Konik
Prokurenci:
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych - mgr inż. Marcin Młynarski
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - mgr Edyta Narloch
RADA NADZORCZA
Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Anna Magdalena Mazur
Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Jakub Dariusz Horodyski
Sekretarz Rady Nadzorczej – Józef Sadłowski
Członek - Alicja Kaczaniuk
Członek - Mieczysław Żwirski


Majątek Spółki

Stan na koniec roku 2016r.
 • aktywa trwałe – 162.570.722,83 zł
 • aktywa obrotowe – 8.886.007,96 zł
 • kapitał podstawowy – 100.712.000,00 zł
 • kapitał zapasowy – 3.909.196,62 zł
 • kapitał z aktualizacji wyceny – 1.659.999,97 zł
 • pozostałe kapitały rezerwowe – 1.034.000.00 zł
 • strata netto - 634.185,23 zł

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na rok 2017

Lp. Nazwa zadania Źródła finansowania Planowane nakłady PLN]
PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE
1.1 Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej, obiektów i urządzeń wodociągowych, w tym m.in.
 1. Poprawa jakości wody, pewności zasilania oraz warunków ochrony przeciwpożarowej dla miejscowości Skorochów, Goświnowice, Głębinów, Radzikowice, Sękowice, Niwnica, Wyszków i Kubice
 2. Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Nysa oraz na terenach wiejskich
 3. Przebudowa sieci wodociągowych związane z inwestycjami modernizacji dróg powiatowych i gminnych środki własne
pożyczka WFOŚiGW 2.658.918,58 8.000.000,00
1.2 Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej, obiektów i urządzeń kanalizacyjnych, w tym m.in.:
 1. Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych na kolektorze Otmuchów – Nysa w Głębinowie
 2. Modernizacja obiektów na oczyszczalni ścieków
 3. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Nysa
środki własne 1.960.000,00
1.3 Zakupy inwestycyjne (m.in. pompy, falowniki) środki własne 315.300,00
1.4. Refundacja kosztów budowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnych zgodnie z art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków środki własne 267.000,00
1.5 Roboty modernizacyjne (budowlano – instalacyjne) na obiektach technologicznych Spółki środki własne 175.000,00
PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW
2.1
 1. Kontynuacja realizacji monitoringu radiowego dotyczącego pracy i stanów awaryjnych obiektów wod. – kan. na terenie gminy
 2. system ewidencji hydrantów na terenie gminy Nysa
 3. system monitoringu radiowego sieci wodociągowej (Wierzbięcice, Lipowa Domaszkowice, Kępnica)
środki własne 253.000,00
KANALIZACJA DESZCZOWA
3.1
 1. Zabudowa urządzeń podczyszczających ścieki opadowe – wylot W3 i W4 ul. Mickiewicza w Nysie
 2. Przygotowanie dokumentacji formalno – prawnej i technicznej pod przyszłą realizację
środki własne 250.000,00
SPŁATA KREDYTÓW I POZYCZEK INWESTYCYJNYCH
4.1 Spłata pożyczki inwestycyjnej oraz pożyczki uzupełniającej w WFOŚiGW na realizację zadania z Funduszu Spójności pn. „Odprowadzenie ścieków sanitarnych z miasta Nysa i wsi gminy Nysa”. środki własne

Gmina Nysa
1.100.000,00

2.000.000,00
4.2 Spłata pozostałych kredytów i pożyczek inwestycyjnych środki własne 508.680,00
RAZEM PLANOWANE NAKŁADY
środki własne 7.487.898,58
inne 10.000.000,00
łącznie 17.487.898,58

Świadczone usługi

Poza działalnością statutową prowadzimy również usługi dla firm i osób fizycznych:
 • Usługi laboratoryjne w zakresie badania wody i ścieków.
 • Usługi transportowo – sprzętowe
  • Samochody samowyładowcze
  • Koparko – ładowarki
 • Usuwanie zatorów oraz czyszczenie sieci kanalizacyjnej samochodami specjalistycznymi typu SCK


Ocena jakości wody


Bezpośredni nadzór nad jakością wody sprawuje Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Siestrzechowicach Spółki "AKWA". Służby laboratoryjne WiK "AKWA" kontrolują codziennie jakość wody pitnej dostarczanej mieszkańcom gminy Nysa. Woda uzdatniona nie przekracza norm jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Aktualizowano dnia 07-03-2017

    Ujęcia wód głębinowych Woda powierzch. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Wskaźnik jakości Jednostka Goświnowice Wierzbięcice Siestrze-chowice NDS2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Warunki fizykochemiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Temperatura °C 10,5 10,7 3,1-23,7 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Mętność NTU 0,41 0,23 0,15 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Barwa Pt mg/l < 5 < 5 < 5 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Zapach   z0 z0 z0 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Odczyn pH 7,6 7,9 7,1 6,5-9,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Jon amonowy NH4 mg/l < 0,06* < 0,06* < 0,06* 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Azotany NO3 mg/l < 0,44* < 0,44* 8.59 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Azotyny NO2 mg/l < 0,033* < 0,033* < 0,033* 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Utlenialność (IMn) mg/l 0.7 0.5 0,5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Chlorki mg/l 11 < 5* 12 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Żelazo ogólne µg/l 95 < 10* < 10* 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Mangan µg/l 48 < 20* < 20* 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Siarczany mg/l 64 1 38 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Twardość ogólna mg CaCO3/l 227 134 95 60-500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Wapń mg/l 81,8 42,5 48,3 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Magnez mg/l 5,3 6,7 3,2 30-125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Glin µg/l - - 16 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Fluorki mg/l 0.36 0.16 0,26 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Chlor wolny mg/l 0,15 0,15 0,08 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Przewodnosc w 25°C µS/cm 476 345 260 2500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Suma chloranów i chlorynów mg/l < 0,20* < 0,20* < 0,20* 0,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu µg/l < 2,00* < 2,00* < 2,00* 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Tetrachlorometan mg/l < 0,001* < 0,001* < 0,001* 0,002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1,2 Dichloroetan µg/l <1,0* < 0,90* < 0,90* 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1) Ujęcie wody powierzchniowej z rzeki Biała Głuchołaska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2) NDS - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dziennik Ustaw z 2015, poz. 1989) * poniżej granicy oznaczalności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Warunki fizykochemiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Kadm µg/l < 0,30* < 0,30* < 0,30* 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Ołów µg/l < 4,0* < 4,0* < 4,0* 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Miedź mg/l < 0,0020* < 0,0020* < 0,0020* 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Rtęć µg/l < 0,050* < 0,050* < 0,050* 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Chrom µg/l < 4,0* < 4,0* < 4,0* 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Arsen µg/l < 1,0* < 1,0* < 1,0* 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Sód mg/l 7.87 24.1 9.12 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Srebro mg/l < 0,0020* < 0,0020* < 0,0020* 0.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Nikiel µg/l < 5,0* < 5,0* < 5,0* 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Chlorek winylu µg/l <0,20* <0,20* <0,20* 0.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Σ THM3) µg/l 4.67 < 4,0* < 4,0* 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Suma WWA4) µg/l < 0,024* < 0,024* < 0,024* 0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Benzo(a)piren µg/l < 0,006* < 0,006* < 0,006* 0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Stężenie chloraminy mg/l <0,04 <0,04 <0,04 0.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Wanad mg/l <0,0050 <0,0050 <0,0050 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Selen µg/l <2,0 <2,0 <2,0 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Antymon µg/l <1,0 <1,0 <1,0 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Bor mg/l <0,050 <0,050 <0,050 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Tryt Bq/l <40 <40 <40 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Bromiany µg/l <5,0 <5,0 <5,0 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Cyjanki µg/l <15 <15 <15 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Całkowita dopuszczalna dawka mSv/rok <0,030 <0,030 <0,030 0.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Trichlorometan (Chloroform) mg/l <0,001 0.0013 <0,001 0.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Bromodichlorometan mg/l 0.0012 0.0013 <0,001 0.015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Suma trichlorobenzenów mg/l <0,002 <0,002 <0,002 0.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2,4,6-Trichlorofenol mg/l <0,0006 <0,0006 <0,0006 0.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Ftalan dibutylu mg/l <0,0008 <0,0008 <0,0008 0.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Benzen µg/l <0,4 <0,4 <0,4 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Suma pestycydów µg/l <0,40 <0,40 <0,40 0.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Formaldehyd mg/l <0,010 <0,010 <0,010 0.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
3) Σ THM - wartość oznacza sumę stężeń związków: trichlorometan, dichlorobromometan, dibromochlorometan, tribromometan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
4) Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne - wartość oznacza sumę stężeń związków: benzeno(b)fluoranten, benzeno(k)fluoranten, benzeno(gih)perylen, indeno(1,2,3,-c,d)piren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Warunki mikrobiologiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Bakterie grupy Coli jtk/100ml 0 0 0 0